https://alertkam.pl/monitoring-bezprzewodowy-wi-fi-c-139.html

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) jest instytucją finansową funkcjonującą pod zwierzchnictwem Rady Europy, swą siedzibę ma w Paryżu. Jego działalność dotyczy finansowania projektów z szeroko rozumianej polityki społecznej. Na chwilę obecną CEB wspiera około 40 państw członkowskich Rady Europy.

Oferta kredytów linii kredytowej CEB (Bank Rozwoju Rady Europy) skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych. Pożyczki zaciągnięte za pomocą linii kredytowej CEB mają służyć finansowaniu inwestycji gminnych z zakresu ochrony środowiska. Do nich zalicza się takie przedsiewzięcia jak oczyszcznie ścieków, regeneracja powierzchni ziemi oraz ochrona wód podziemnych, odnowę urządzeń wodnych na śródlądowych wodach, gospodarowanie odpadami, monitoring oraz ograniczanie hałasu, wykorzystywanie źródeł odnawialnych energii a także projekty dotyczące redukcji wpływu na środowisko istniejących instalacji poprzez zmniejszanie emisji zanieczyszczeń wysyłanych do powietrza, ograniczenie ilości oraz ładunku zanieczyszczeń w ściekach, minimalizowanie szkodliwości odpadów i ich recykling.

Fundusze zaczerpnięte z linii kredytowej CEB umożliwiają także finansowanie inwestycji mających na celu poprawę jakości życia. Chodzi tu między innymi o infrastrukturę służącą zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, gaz, energię elektryczną a takżę infrastrukturę odpowiedzialną za odprowadzanie ścieków, a także budowę dróg. Dodatkowo pozyskane w ten sposób środki można wykorzystać na obiekty, będące udogodnieniem socjalnym i kulturalnym, na przykład biblioteki, obiekty podstawowej opieki zdrowotnej, takie jak przychodnie rodzinne, szkoły podstawowe, średnie, centra szkoleniowe, placówki sportowe, w tym boiska, tereny wystawowe, przedsiewzięcia owocujące powstaniem nowych miejsc pracy etc.

Okres kredytowania wynosi od czterech lat. Na chwilę obecną nie można zaciągnąć kredytu, którego spłata wybiegałaby za termin 20.04.2023 r. BOŚ oferuje długi okres karencji, która rzecz jasna nie jest obowiązkowa, jednak jak najbardziej przysługująca kredytobiorcom. Wynosi ona pięć lat. Walutą pożyczki może być złotówka bądź euro, zaś jej wysokość nie może przekraczać kwoty 5 milionów euro, przy czym cała inwestycja może być szacowana najwyżej na 20 milionów euro, a maksymalny poziom finansowania przez CEB nie może wynosić więcej niż 50% łącznych kosztów inwestycji.