www.baliccy-art.pl Centrum Finansowania Biznesu

Kolejną ciekawą inwestycją, którą zawdzięczamy Unii Europejskiej jest inwestycja JESSICA. JESSICA, czyli Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) jest dziełem Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umożliwia ona państwom członkowskim UE finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskim.

Inicjatywa ta stanowi jeden z najważniejszych narzędzi wspierających gospodarowanie obszarem miejskim, należy przy tym do głównych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Zakres jej możliwości obejmuje szeroki krąg różnych dziedzin, począwszy od rewitalizacji zaniedbanych miejsc, przez miejski transport, szkolnictwo, kulturę, kończąc nawet na energii odnawialnej. JESSICA pozwala na wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w systemie zwrotnym.

Co to oznacza? Oznacza to tyle, że inicjatywa ta oferuje beneficjentom program finansowania, który jest ciągły i odnawialny, czyli umożliwia wielokrotne korzystanie ze środków finansowych.

Najważniejszą korzyścią, którą czerpie się z wdrożenia JESSICA jest tak zwany recykling środków. Polega on na umożliwieniu dzięki inicjatywie ponownego zainwestowania środków wcześniej sponsorowanych przez projekty miejskie. Środki przekazane UDF są odnawialne, czyli mogą być używane do finansowania projektów wiele razy.

Idzie za tym zwiększenie efektywności wykorzystania tych funduszy. Istotna jest też elastyczność, która polega na wykorzystywaniu różnych form finansowania oraz finansowania projektów wytwarzających dochód.

W ramach inicjatywy JESSICA nacisk kładziony jest na aspekt społeczny realizowanych projektów. Oznacza to, że pozytywne oddziałowywanie zewnętrzne projektu jest istotniejsze od części komercyjnej inwestycji. Ponadto korzystanie z JESSICA może zaowocować poprawą współpracy prywatnych przedsiębiorców z władzami miast.

Wśród przykładowych rodzajów projektów, które mogą liczyć na pomoc finansowych znajdziemy przebudowe budynku, bądź kompleksu budynków, w celu nadania im innej funkcji niż pełniły dotychczas, bądź przystosowania ich do nowych wymagań bez zmieniania celu ich przeznaczenia (np. instalacja elektryczna, instalacja co) nie naruszając przy tym ich cennej, pod względem architektonicznym lub zabytkowym, funkcji estetycznej.

Pomoc udzielana jest w formie preferencyjnych pożyczek, o wartości nie wyższej niż 75% wartości całej inwestycji. Oprocentowanie ustalane jest indywidualnie przez każdy Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich; pod uwagę brany jest także rodzaj finansowanej inwestycji- im większe potencjalne korzyści społeczne, tym mniejsze powinno być oprocentowanie. Wnioskodawca jednak musi zagwarantować wniesienie wkładu własnego, który powinien wynosić co najmniej 25% całkowitych kosztów wydatków.