Nordycki Bank Inwestycyjny (Nordic Investment Bank) to instytucja finansowa powołana przez Danię, Norwegię, Szwecję, Finlandię oraz Islandię. Jej funkcją jest wspomaganie w dążeniu do ekorozwoju.

Kredyt inwestycyjny NIB jest formą długotrwałego finansowania, udzielonego dla realizowania przedsiewzięć mających na celu poprawę środowiska naturalnego, związanych z ochroną powietrza, ochroną wód i gospodarką wodną oraz gospodarką odpadów.

BOŚ kredyt NIB oferuje małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, klientom z sektora spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw komunalnych.

Fundusze udzielane są projektom związanym z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja ich szkodliwości dla środowiska, projektom, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko.

Ponadto kredytowane są przedsiewzięcia dotyczące gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi, wytwarzania energii turbinami wiatrowymi a także termomodernizacja tudzież remont już istniejących budynków, o ile ma przyczynić się to do poprawienia efektywności energetycznej budynku a co za tym idzie, większej wydajności zużywanej energii.

Okres kredytowania musi wynosić minimum trzy lata, jednak termin spłat nie może sięgać dalej niż 30.05.2019 r. Walutą może być euro bądź złotówka, zaś maksymalna wielkość kredytu stanowi połowę ogólnej wartości inwestycji.